ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 10
Στον Υπόγειο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της
Κεντρικής Πλατείας του χωριού σήμερα 7 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00 στα γραφεία της επιχείρησης Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ επί του Υπογείου
χώρου του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της Κεντρικής
Πλατείας συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ, με θέματα
την Είσοδο νέων Μελών και την Αποβολή Μελών.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 9
Στον Υπόγειο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της
Κεντρικής Πλατείας του χωριού σήμερα 25 Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα
11:00 στα γραφεία της επιχείρησης Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ επί του Υπογείου
χώρου του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της Κεντρικής
Πλατείας συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ, με
μοναδικό θέμα την αποβολή μέλους.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 8
Στον Υπόγειο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της
Κεντρικής Πλατείας του χωριού σήμερα 8 Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:00 στα γραφεία της επιχείρησης Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ επί του Υπογείου
χώρου του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της Κεντρικής
Πλατείας συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ, με
μοναδικό θέμα την αποβολή μελών.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 7
Στον Υπόγειο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της
Κεντρικής Πλατείας του χωριού σήμερα 27 Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
στα γραφεία της επιχείρησης Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ επί του Υπογείου χώρου του
παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της Κεντρικής Πλατείας
συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ, με θέματα την
Είσοδο νέου μέλους και την Εκλογή νέας Διοικούσας
Επιτροπής.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 6
Στον Υπόγειο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της
Κεντρικής Πλατείας του χωριού σήμερα 23 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα
12:00 στα γραφεία της επιχείρησης Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ επί του Υπογείου
χώρου του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της Κεντρικής
Πλατείας συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ, με θέματα
ημερήσιας διάταξης την Έγκριση του απολογισμού 2021, την Έγκριση του
προγραμματισμού 2022, την Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 2021 και τη
Λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή των κερδών.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 5
Στον Υπόγειο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της
Κεντρικής Πλατείας του χωριού σήμερα 30 Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα
12:00 στα γραφεία της επιχείρησης Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ επί του Υπογείου
χώρου του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της Κεντρικής
Πλατείας συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ, με
μοναδικό θέμα την αποχώρηση μέλους.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 4
Στον Υπόγειο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της
Κεντρικής Πλατείας του χωριού σήμερα 31 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12:00 στα γραφεία της επιχείρησης Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ επί του Υπογείου
χώρου του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της Κεντρικής
Πλατείας συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ, με
μοναδικό θέμα την είσοδο νέου μέλους.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 3
Στον Υπόγειο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της
Κεντρικής Πλατείας του χωριού σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα
12:00 στα γραφεία της επιχείρησης Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ επί του Υπογείου
χώρου του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της Κεντρικής
Πλατείας συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ, με
μοναδικό θέμα την αναπλήρωση του Ταμία της ΚοινΣΕπ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2
Στον Υπόγειο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της
Κεντρικής Πλατείας του χωριού σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 12:00 στα γραφεία της επιχείρησης Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ επί του Υπογείου
χώρου του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της Κεντρικής
Πλατείας συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ, με θέματα
ημερήσιας διάταξης την λήψη απόφασης για συμμετοχή στην Ένωση Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και τον ορισμό εκπροσώπου επιχείρησης
για τη συμμετοχή στην ως άνω Ένωση.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1
Στον Υπόγειο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της
Κεντρικής Πλατείας του χωριού σήμερα 20 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
στα γραφεία της επιχείρησης Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ επί του Υπογείου χώρου του
παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Καλοσκοπής επί της Κεντρικής Πλατείας
συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Kaloskopi Restart ΚοινΣΕπ, με μοναδικό θέμα
την Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής.